Klauzula informacyjna

Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy w szczególności osób korzystających usług oferowanych przez firmę GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk w Sromowcach Niżnych, a także osób kontaktujących się z tą firmą za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://www.goralponton.com/ , e-mail szymonkowalczyk5@gmail.com lub telefonicznie, w celu dokonana rezerwacji tych usług lub uzyskania szczegółowych informacji o tych usługach.

Na podstawie  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO) informuje się, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk z siedziba: ul. Kościelna 9, 34-443 Sromowce Niżne, NIP 7352855595, zwany dalej jako Administratorem, z którym możesz skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: szymonkowalczyk5@gmail.com, telefonicznie pod numerami tel.: +48 731 691 353 lub +48 609 651 688 oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Bezpośrednio przez realizacją na Twoja rzecz usług oferowanych przez firmę GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk w Sromowcach Niżnych, ale też w trakcie procesu rezerwacji przez Ciebie tych usług lub Twojej prośby o udzielnie szczegółowych informacji o tych usługach, za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://www.goralponton.com, e-mail szymonkowalczyk5@gmail.com, lub telefonicznie, Administrator zbiera bezpośrednio od Ciebie, a następnie przetwarza następujące Twoje dane osobowe: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, Adres IP.

3. Ponadto Administrator (na podstawie Twojej zgody) może przetwarzać również Twój wizerunek utrwalony w postaci zdjęć i nagrań wykonywanych podczas korzystania z usług oferowanych przez firmę GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk w Sromowcach Niżnych. Przetwarzanie w tym zakresie może mieć miejsce w celu promocji i marketingu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej jako realizacja jego prawnie uzasadnionych interesów (publikacja na stronie  internetowej https://www.goralponton.com, i na stronach Administratora znajdujących się na portalach społecznościowych np.: Facebook, Twitter, Instagram, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Podanie przez Ciebie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym w celu zawarcia i wykonania umowy, tj. w celu realizacji na Twoja rzecz usług oferowanych przez firmę GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk w Sromowcach Niżnych, jak również w celu dokonania dla Ciebie rezerwacji tych usług lub podania Ci szczegółowych informacji o nich. Jeśli nie podasz ww. danych osobowych (z wyjątkiem udzielenia zgody w zakresie Twojego wizerunku), Administrator nie będzie mógł zawrzeć z Tobą umowy, dokonać na Twoją rzecz rezerwacji lub podać Ci informacji o świadczonych przez siebie usługach.

5. Administrator może przetwarzać Twoje ww. dane osobowe w następujących celach:

1) podejmowania czynności zmierzających do zawarcia z Tobą umowy obejmującej realizację usług oferowanych przez firmę GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk w Sromowcach Niżnych, w tym w celu dokonania dla Ciebie rezerwacji tych usług, a także w celu wykonania tej umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) udzielania szczegółowych informacji na Twoje wnioski lub zapytania dotyczące usług oferowanych przez firmę GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk w Sromowcach Niżnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) promocji i marketingu działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora jako realizacja jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w razie ewentualnych ustaleń, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami wynikającymi ze świadczenia usług przez firmę GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk w Sromowcach Niżnych  lub prowadzenie analiz na potrzeby prowadzonej działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5) zapewnienia obsługi usług płatniczych w związku z płatnościami za usługi realizowane przez firmę GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk w Sromowcach Niżnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

6) w celu realizacji obowiązków wynikających dla Administratora z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, bankowego, itd. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

6. Administrator może przekazać Twoje ww. dane osobowe do następujących kategorii odbiorców danych, w celach związanych z działalnością Administratora: podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności za usługi realizowane przez firmę GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk w Sromowcach Niżnych, podmiotom z którymi Administrator współpracuje w zakresie swojej działalności, podmiotom organizującym akcje marketingowe, dostawcom usług IT i oprogramowania, podwykonawcom, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową, przy czym takie podmioty mogą przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Administrator przekaże Twoje dane osobowe także organom, które na mocy przepisów prawa mają do nich dostęp i takiego dostępu od Administratora  zażądają.

7. Administrator może podejmować decyzje o przetwarzaniu Twoich ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w zakresie profilowania, dostosowując swoje informacje handlowe i oferowane usługi do Twoich preferencji,

8. Twoje ww. dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w związku z korzystaniem przez Administratora z usług serwisów internetowych i portali społecznościowych lub serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram,).

9.Administrator przechowuje Twoje ww. dane osobowe przez następujące okresy:

1) przez okres konieczny do zawarcia umowy obejmującej realizację usług oferowanych przez firmę GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk w Sromowcach Niżnych, w tym złożenia i przyjęcia do realizacji rezerwacji tych usług

2) przez okres wykonywania umowy obejmującej realizację usług oferowanych przez firmę GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk w Sromowcach Niżnych, a następnie do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z tej umowy,

3) przez okres niezbędny do podania Ci szczegółowych informacji o usługach oferowanych przez firmę GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk w Sromowcach Niżnych,

4) jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (na Twój wizerunek) – do czasu jej odwołania,

5) dla celów archiwalnych – przez okres nie dłuższy niż 5 lat po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Ciebie z Administratorem.

6) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego – przez okres 6 lat.

10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich ww. danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

1) prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych,

2) prawo żądania do sprostowania Twoich danych osobowych,

3)prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym”,

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

5) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,

6) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoich zgoda – prawo cofnięcia zgody. Jednak wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej  zgody przed jej cofnięciem,

7)w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, albo gdy dane te są przetwarzane na potrzeby marketingu, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać te dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich  danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich  interesów, praw i wolności lub będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. W przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje CI prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Masz pytania? Napisz do nas...

3 + 15 =

Dane firmy

góral ponton

GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk

ul. Kościelna 9 | 34-443 Sromowce Niżne

NIP 7352855595

+48 731 691 353

+48 609 651 688

E-MAIL: 

szymonkowalczyk5@gmail.com 

Projekt & wykonanie: MAT-ART Studio

© 2020 GÓRAL PONTON Szymon Kowalczyk